* * *

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

tel. 24/267 84 00

OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: najem pomieszczeń w budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Oddział w Sierpcu, przy ul. Braci Tułodzieckich 19, 09-200 Sierpc

stanowiące mienie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Nr sprawy: TZPiZI.ZO.264/13/P/20

 1. 1.    Warunki przetargu, formularz oferty i projekt umowy można pobrać ze strony internetowej  bip.wspritsplock.pl w zakładce zamówienia publiczne lub odebrać w siedzibie Wynajmującego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, pokój nr 10. Przedmiotowe materiały można odbierać od dnia 31.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. w godz. 8.00 – 14.00
  w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  2.    Przedmiotem przetargu są dwa pomieszczenia o powierzchniach 9,25 m2 i 17,83 m2. Pomieszczenia przeznaczone są na prowadzenie działalności medycznej lub innej niekolidującej (nie może być konkurencyjna) z działalnością SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.
  Pomieszczenia podlegające wynajmowi Oferenci mogą obejrzeć od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00 – 14.00. Osobą do kontaktu, w celu pokazania pomieszczeń będących przedmiotem przetargu, jest Kierownik O/Sierpc lub osoba przez niego upoważniona
  tel. 24/275 30 52.
  3.    Wynajmujący przekaże Oferentowi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, wynajęte pomieszczenie w takim stanie w jakim został pokazany podczas oględzin.
  4.    Termin składania ofert: do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie siedziby Wynajmującego – 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.
  5.    Termin otwarcia ofert w dniu  17.08.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Wynajmującego: 09-400 Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 – pokój nr 10.
  6.    Cena wywoławcza:
  6.1.    Minimalny czynsz miesięczny za najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 9,25 m2
  wynosi 325,00 zł netto.
  6.2.    Minimalny czynsz miesięczny za najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 17,83 m2
   wynosi 700,00 zł netto.
  7.    Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości:
  - 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) – w przypadku pomieszczenia nr 1 o pow. 9,25 m2;
  - 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) – w przypadku pomieszczenia nr 2 o pow. 17,83 m2, zgodnie z opisem w Warunkach przetargu. Wadium zalicza się na poczet opłat wnoszonych przez Oferenta, który przetarg wygrał.
  8.   Termin związania ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
  9.   Dyrektorowi Wynajmującego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
  10.  Dyrektor Wynajmującego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując
  o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
  11.  Oferenci mają możliwość składania skarg dotyczących przetargu do Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, zgodnie z opisem zawartym w Warunkach przetargu.
  12.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
  - w zakresie merytorycznym: Pani Zofia Gołębiewska – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych tel. 24/267 84 00, 609 839 009 lub Pani Ewa Zarębska – Kierownik O/Sierpc tel. 24/275 30 52.
  - w zakresie formalno-prawnym: Pani Justyna Rybska – Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych i zadań inwestycyjnych tel. 24/267 84 11.

warunki_przetargu.pdf
umowa.pdf
formularz_oferty.pdf

* * *

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

Tel. 24/26 78 400

 

  OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Sprzedaż pojazdów samochodowych

      stanowiących mienie  SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Nr sprawy: TZPiZI.ZO.264/12/P/20

 

 1. Warunki przetargu, formularz oferty i projekt umowy można odebrać lub zapoznać się od dnia 31.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. w godz. 08:00 do 14:00 w siedzibie Sprzedającego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, pokój nr 10 lub pobrać ze strony internetowej bip.wspritsplock.pl w zakładce zamówienia publiczne.
 2. Pojazdy samochodowe przeznaczone do sprzedaży Oferenci mogą obejrzeć w dniach od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. w godzinach 08:00 do 13:00. Zakupiony pojazd Sprzedający przekaże Oferentowi, który wygra przetarg w takim stanie, w jakim zostanie przedstawiony do oględzin.  
 3. Termin składania ofert: do dnia 17.08.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych  5 – SEKRETARIAT.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.08.2020 r. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej, w siedzibie Sprzedającego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Oferenci o zakończeniu przetargu oraz jego wyniku będą poinformowani pisemnie.

 1. Cena wywoławcza pojazdu wynosi:

          - Renault Kangoo, Nr rej. WP 31541 – 2.700,00 zł

   - Mercedes - Benz Sprinter, Nr rej. WP 44072 – 4.700,00 zł

          - Mercedes - Benz Sprinter, Nr rej. WP 44073 - 5.200,00 zł

 1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na pojazd:

         - Renault Kangoo, Nr rej. WP 31541 – 135,00 zł

  - Mercedes - Benz Sprinter, Nr rej. WP 44072 – 235,00 zł

       - Mercedes - Benz Sprinter, Nr rej. WP 44073 – 260,00 zł

w formie gotówkowej lub przelewem zgodnie opisem zawartym w Warunkach przetargu.

 1. Termin związania ofertą wynosi 15 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyn.
 3. Oferenci maja możliwość składania skarg dotyczących przetargu do Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku zgodnie z opisem zawartym w Warunkach przetargu.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z  Oferentami jest Pan Ryszard Rogalski, tel. 24/ 26 78 420.

szczegółowe warunki przetargu.pdf

* * *

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała ambulans ratunkowy wraz z wyposażeniem zakupiony przez WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nowoczesny ambulans typu C wraz z wyposażeniem to wartość około 600 000 zł. W dniu
3 sierpnia 2020 r. będzie przekazany specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

* * *

            SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku dzięki umowie zawartej pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ kupiła 4 sztuki termometrów bezdotykowych oraz ssak OB 1000 wraz z wyposażeniem.

* * *

DZIĘKUJEMY!

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla firmy 4F za przekazanie maseczek chirurgicznych.

* * *

        Z dniem 10 lipca 2020 r. nasze nowoczesne ambulanse zostały wzbogacone o kolejne 2 respiratory reanimacyjno-transportowe ParaPAC Plus 310 z oprzyrządowaniem. Ten wysokiej jakości sprzęt medyczny został zakupiony w ramach akcji #razemzRatownikami ( https://mam-serce.org/zbiorki/koronawirus/ ), którą przeprowadziła Fundacja „Mam serce” 
( https://mam-serce.org/ ). 

         Respirator to urządzenie medyczne umożliwiające sztuczne oddychanie wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej pacjenta. Respirator ParaPAC Plus 310 umożliwia różne typy wentylacji zastępczej u pacjentów niewydolnych oddechowo. Wentylacja zastępcza, terapia tlenowa, PEEP, CPAP – to wszystko w jednym kompaktowym aparacie. Respirator posiada dwa tryby wentylacji, niezależną płynną regulację częstości i objętości oddechowej, wentylację manualną z ograniczeniem objętości oddechowej, płynną regulację ciśnienia granicznego w układzie pacjenta, wbudowany manometr z fluorescencyjną tarczą, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego, ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia. Jest zasilany i sterowany wyłącznie pneumatycznie, odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury. Ma niewielkie wymiary i wagę. 

            Nowoczesne karetki pogotowia, najnowsza aparatura medyczna i wysoko wykwalifikowana kadra medyczna dowodzą naszej dbałości o jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

W imieniu własnym i Pacjentów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za otrzymaną pomoc i wsparcie.

 

* * *

           W dniu 10 lipca 2020 roku SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Borowiczki wycofany z eksploatacji ambulans sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter.

   Oficjalnego przekazania kluczy dokonała Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku wraz z Panią
Zofią Gołębiewską
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, Panu Marcinowi Grąbczewskiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Borowiczkach. Przekazany ambulans to Mercedes-Benz Sprinter, który po dokonaniu odpowiedniej adaptacji zostanie przeznaczony do wykonywania zadań statutowych w OSP Borowiczki.


 

* * *

           W dniu 10 lipca 2020 roku SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie (Gmina Wyszogród) wycofany z eksploatacji ambulans sanitarny marki Volkswagen Crafter.

   Oficjalnego przekazania kluczy dokonała Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku wraz z Panią
Zofią Gołębiewską
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, Panu Andrzejowi Głowackiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie. Przekazany ambulans to Volkswagen Crafter, który po dokonaniu odpowiedniej adaptacji zostanie przeznaczony do wykonywania zadań statutowych OSP w Rakowie.


* * *

       W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, który jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniu 29 czerwca 2020 r. umieszczono tablicę informacyjno-promocyjną.* * *

       Informujemy, że SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku bierze udział w projekcie samorządu województwa mazowieckiego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” i przedstawiamy spot informacyjny dotyczący tego projektu.


* * *

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej informujemy, że w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku funkcjonuje Stacja Kontroli Pojazdów, która świadczy płatne usługi w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 T.

Serdecznie zapraszamy na przeprowadzenie badań diagnostycznych na ul. NZS 5 w Płocku,
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1400.

Informacja pod numerem telefonu: 24 267- 84 -23, 24 267- 84 -20.

 
 

* * *

* * *

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za przekazanie dzisiejszej partii środków ochrony indywidualnej‼️❤️❤️* * *

‼️SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za przekazanie kolejnej partii środków ochrony indywidualnej‼️❤️❤️❤️❤️❤️


* * * 

‼️SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku bardzo dziękuje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za przekazane kombinezony‼️❤️❤️❤️❤️❤️


* * *

Składamy serdeczne podziękowanie dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. za objęcie nas akcją "Karta dla Bohatera".

* * *

Mamy zaszczyt być w gronie obdarowanych, którzy dostali busa marki Ford Tourneo Custom, którym przewożone będą osoby zakażone i z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8005,uepomaga-nowe-busy-dla-mazowieckich-stacji-pogotowia.htm...

* * * 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku bierze udział w projekcie pt.  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

* * * 

W dniu 29 kwietnia 2020 roku odbyło się w naszym Zakładzie poświęcenie otrzymanego od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” samochodu marki FORD Tourneo.

Poświęcenia dokonał ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski.

Oczywiście zastosowaliśmy się do obowiązujących obostrzeń w tym trudnym czasie.

* * * 

W dniu 29 kwietnia 2020 roku odbyło się w naszym Zakładzie poświęcenie 4 nowoczesnych ambulansów z podstawowym wyposażeniem na potrzeby funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, które otrzymaliśmy w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia.

Poświęcenia dokonał ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski.

Oczywiście zastosowaliśmy się do obowiązujących obostrzeń w tym trudnym czasie.

* * *

‼️SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za zakup ośmioosobowego busa marki Ford Tourneo Custom na potrzeby Covid-19. ❤️❤️❤️❤️❤️

* * * 

‼️ SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku bardzo dziękuje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za przekazane maski.* * *

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku bardzo dziękuje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za przekazanie przyłbic. ❤️❤️❤️❤️❤️

* * * 

❗️❗️❗️SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za zakup  60 000 sztuk rękawiczek oraz 1500 sztuk kombinezonów.

* * *

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za zakup
3500 litrów płynu do dezynfekcji.

* * *

* * *

* * *

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku serdecznie dziękuje Fundacji Mam Serce za wsparcie w postaci zakupu przyłbic ochronnych.

* * *

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku serdecznie dziękuje Fundacji Mam Serce za wsparcie w postaci zakupu środków do dezynfekcji.

* * *

!! SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku składa podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za zakup 10 sztuk urządzeń do dezynfekcji ambulansów. 

* * *

Bardzo dziękujemy za maseczki, które dotarły do naszego Pogotowia!

* * *
* * *

Zostaliśmy w pracy dla Ciebie - zostań w domu dla nas!

Pamiętaj, nasze bezpieczeństwo - Twoje bezpieczeństwo.

Zarażeni nie będziemy mogli Ci pomoc!

Nie ukrywaj żadnych informacji przed ratownikami medycznymi!

ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA!

Ścieżki rowerowe, sprzęt medyczny, akcje profilaktyczne dla mieszkańców czy warsztaty z rękodzieła to tylko kilka z wielu pomysłów, jakie mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór projektów właśnie wystartował i potrwa do 31 marca. W puli jest 25 mln zł.

* * *


* * *

* * *

Za nami kolejne spotkania szkoleniowe ze słuchaczami UTW w Słubicach, Małej Wsi i Sierpcu w ramach projektu ,, Świadomy
i bezpieczny senior- inwestycją w życie i zdrowie”.

W projekcie udział wzięło 340 uczestników. Mamy nadzieje, że podnieśliśmy Państwa wiedzę w zakresie postepowania w stanach zagrożenia życia, nauczyliśmy prawidłowej reakcji i pomocy osobom w sytuacji zagrożenia życia, przekazaliśmy umiejętności kontrolowania emocji przy powiadamianiu służb ratunkowych, zapoznaliśmy z przysługującymi prawami pacjenta oraz przekazaliśmy
i poinstruowaliśmy jak prawidłowo wypełnić tak ważne dla ratowania Państwa ,,Koperty życia”.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom spotkań serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Płocku za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Do zobaczenia w następnej kampanii społecznej.


* * *

Kolejne dwa spotkania w ramach projektu "Świadomy i bezpieczny senior - inwestycją w życie i zdrowie", tym razem odwiedziliśmy Gostynin i Wyszogród. Dziękujemy za spotkanie w miłej atmosferze.

* * *

Za nami kolejne spotkania w ramach projektu "Świadomy i bezpieczny senior - inwestycją w życie i zdrowie". Dziękujemy za sympatyczne przyjęcie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Staroźreb i Nowego Duninowa.

* * *

  "Życie na sygnale"

Praca ratownika medycznego wymaga pełnej dyspozycji, zimnej krwi, odporności na stres. Jak trudna jest to rola w dzisiejszym społeczeństwie, przeczytają Państwo w artykule "Życie na sygnale" w Piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego
"Mazowsze serce Polski". Poniżej link do artykułu:

https://www.mazovia.pl/…/mazows…/art,7,zycie-na-sygnale.html


* * *
Sezon wymiany opon na zimowe należy uznać za rozpoczęty!


Pracownicy Stacji Obsługi Pojazdów SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zapraszają na wymianę opon. Bez wątpienia ogumienie jest jedną z najważniejszych części Twojego samochodu.
Nie czekaj tylko przyjedź do nas już dziś!
Stacja Obsługi Pojazdów czynna jest w dni powszednie godzinach 7:00-17:35.

Ponadto oferujemy:
- badania techniczne pojazdów o DMC do 3500 kg,
- elektromechanikę pojazdów,
- diagnostykę komputerową,
- serwis klimatyzacji.

 ZAPRASZAMY!

* * * 

 Rozpoczęliśmy wielką kampanię edukacyjna dla kilkuset seniorów z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego w ramach projektu ,, Świadomy i bezpieczny senior- inwestycją w życie i zdrowie”. Podstawy udzielania pierwszej pomocy, zasady wzywania karetki pogotowia, sposób prowadzenia rozmowy z dyspozytorem medycznym w przypadku zdarzenia medycznego i ćwiczenia praktyczne spotykają się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia. Zadają szereg pytań, chętnie ćwiczą na fantomach.

Powodzeniem cieszy się też akcja wypełniania ,,Kopert życia” i tematyka odnośnie praw pacjenta, o których mówi się na co dzień, ale nie prostym językiem zrozumiałym dla zwyczajnych ludzi, tym bardziej chorych. Rozdajemy poradniki ABC udzielania pierwszej pomocy, broszury, ulotki. Przełamujemy bariery strachu przed nieznanym, okazujemy, że te czynności są bardzo ważne dla życia i tak trudne.

Bardzo dziękujemy za Państwa tak dużą aktywność na spotkaniach!

Poniżej fotorelacja.

* * *

2 lata ambulansu "N"

Minęły właśnie 2 lata, odkąd dzięki ludziom dobrego serca, przyjaciołom i darczyńcom, którzy nie są obojętni na los małych pacjentów, możemy bezpiecznie i profesjonalnie transportować noworodki nowoczesnym ambulansem z najwyższej klasy inkubatorem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu karetki „N” wraz z wyposażeniem.

Poniżej link do filmu wystawionego na stronie Facebooka.


Proszę kliknąć w ikonę aby przejśc na stronę Facebooka  >>

* * *

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych” kolejnym wielkim sukcesem.

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr 43/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 9 kwietnia 2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w Warszawie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych”.

* * *

„Świadomy i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie” 

 Dziś w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizacji projektu „Świadomy i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie”. Zaczynamy od 1 września 2019 r.- kończymy 30 listopada 2019 r. W projekcie będzie uczestniczyć 300 osób. Odbędzie się 11 spotkań szkoleniowych. Przygotujemy seniorów do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym.

Pomożemy nabyć umiejętności kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę, unikania pochopnych działań, które mogą wpływać na pogorszenie stanu poszkodowanego i stanowić zagrożenie dla ratującego.

Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom konferencji. Na bieżąco będziemy informować o realizacji projektu.

Seniorzy! spotykamy się już po wakacjach.


Poniżej link do krótkiej transmisji z konferencji:

https://infoplocktv.pl/2019/07/tylko-dla-seniorow/?fbclid=IwAR302pBI6ewHujsNSfD-wqr9GoqIp-jmv1uvT7z1SdGRS5iMnPi4sNQ83S4


Odsyłamy też do artykułu:

https://tp.com.pl/artykul/plockie-pogotowie-bedzie/725396

http://petronews.pl/seniorzy-naucza-sie-jak-ratowac-zycie/


* * *

„Dar Mazowsza” znów wkracza do akcji 
Napisali o Nas! Zapraszamy do lektury.
https://tp.com.pl/artykul/dar-mazowsza-znow-wkracza-do-akcji-zdjecia/707912

* * * 

„Świadomy i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie”

 

        W ramach zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będzie realizować zadanie w rodzaju „Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego” w ramach konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.  pn. „Świadomy i bezpieczny senior – inwestycją w życie
i zdrowie”.

        Projekt będzie realizowany we współpracy ze Starostwem Płockim - w koordynacji z Wydziałem Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Płockim Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Sierpeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Gostynińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Okręgowym Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku oraz Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Projekt szkoleniowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest adresowany do grupy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, środowisk senioralnych, opiekunów osób starszych i przewlekle chorych a także emerytów, rencistów i inwalidów. Głównym celem projektu jest przygotowanie seniorów do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym. Zajęcia mają uwrażliwić seniora na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia profesjonalnej pomocy przedmedycznej oraz wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę, unikania pochopnych działań, które mogą wpływać na pogorszenie stanu poszkodowanego i stanowić zagrożenie dla ratującego. Adresatami projektu są też seniorzy, mieszkańcy wsi, którzy ze względu na prace w gospodarstwach rolnych i na polach są bardziej narażeni na wiele niebezpieczeństw, znacznie częściej są też świadkami wypadków rolniczych i stanowią ważne ogniwo w akcji ratowniczej.      

        Projekt szkoleniowy dedykowany jest grupie 300 osób. Odbędzie się 11 spotkań szkoleniowych, w tym teoretycznych z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów dydaktycznych, filmów „Pierwsza pomoc medyczna”, „Akademia pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”, „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci”. Odbędą się także warsztaty ratownicze z użyciem fantomów osób dorosłych i dzieci. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone scenki rodzajowe z udziałem adresatów szkolenia dla nauki prawidłowej reakcji i pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Każdy uczestnik otrzyma jednorazową maseczkę resuscytacją. W konkursie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród słuchaczy zostaną rozlosowane nagrody. Ponadto, każdy z adresatów projektu otrzyma komplet dokumentów tzw. „Koperta życia” – dedykowanych dla osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. W specjalnie przygotowanych kopertach zostaną zawarte najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. „Koperta życia” zdecydowanie przyspiesza zespołom ratownictwa medycznego dostęp do ważnych informacji medycznych ratujących życie i zwiększające poczucie bezpieczeństwa osób starszych. W ramach projektu będzie prowadzona kampania „Prawa Pacjenta”. Zostaną rozdane ulotki Biura Rzecznika Praw Pacjenta, autorska broszura prawidłowego wezwania karetki pogotowia oraz udzielania pierwszej pomocy.

Od września zapraszamy do fotorelacji z każdego spotkania.


* * *

 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała łódź ratunkową „Dar Mazowsza” wraz z przyczepą do jej transportu Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach

 

   W dniu 28 czerwca 2019 roku SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach łódź ratunkową „Dar Mazowsza” wraz z przyczepą do jej transportu.

Oficjalnego przekazania kluczy oraz dokumentów rejestracyjnych dokonała Agnieszka Gonczaryk - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wraz z Tomaszem Kominkiem - Dyrektorem Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach - Andrzeja Myzia.  

Łódź ratunkowa „Dar Mazowsza” funkcjonowała w Płockim Pogotowiu od 2012 roku jako wodny zespół ratownictwa medycznego w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku w miejscu wyczekiwania Radziwie – Przystań. Zgodnie z planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego w rejonie operacyjnym 14-02 Płock z dniem 1 marca 2018 roku został zlikwidowany wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego. W związku z tym łódź stała się nieprzydatna dla działalności statutowej Płockiego Pogotowia.

Zgodnie z pisemną deklaracją złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną Płock – Podolszycach łódź ratunkowa będzie służyła zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Płocka i ziemi Płockiej. Nadal pełnić będzie dotychczasową funkcję w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników nadwiślańskich wydarzeń, jak również będzie wsparciem dla Płockiego Pogotowia, które działa na terenie miasta Płocka.    

 

Korzystając z okazji Lucyna Kęsicka - Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, złożyła gorące podziękowania w imieniu mieszkańców miasta Płocka i powiatu płockiego oraz własnym Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i Panu Piotrowi Zgorzelskiemu - Przewodniczącemu Rady Społecznej Zakładu za inicjatywę nieodpłatnego przekazania łodzi ratunkowej „Dar Mazowsza” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach.

* * * 

 W sobotę, 8 czerwca 2019 roku dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym „Zdrowie dla wszystkich”, realizowanego w ramach zadania „Program Szkoła Promocji Zdrowia”. Piknik odbył się na Placu Starego Rynku w Płocku i przyciągnął swoją uwagą liczną grupę zainteresowanych. W trakcie plenerowej imprezy dla wszystkich przybyłych przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji, m.in. pacjenci skorzystali z badań EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego we krwi. Atrakcje przewidziane dla najmłodszych: kolorowanki, książki, możliwość obejrzenia wnętrza karetki i jej wyposażenia, zdjęcia z maskotką SP ZOZ WSPRiTS - Misiem Ratownikiem. W międzyczasie na scenie Zespoły Ratownictwa Medycznego poprowadziły dwa pokazy udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informatory o zasadach udzielaniu pierwszej pomocy oraz broszury o prawidłowym wzywaniu karetki pogotowia.

* * * 

Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!
 

Karetka typu „N” (neonatologiczna) wraz z wyposażeniem
medycznym znajduje się już w dyspozycji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

* * *

 

Zakup sprzętu medycznego.

Informujemy, iż SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr_193/UMWM/10/2018/NW-I-I/D zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 29 października 2018 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu medycznego".

 

* * *

Z okazji XXVII Światowego
Dnia Chorego 11 lutego 2019 r.
Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
kierują serdeczne życzenia i słowa wsparcia
wszystkim naszym pacjentom.
Życzymy chorym powrotu do zdrowia,
wiary i cierpliwości potrzebnej w pokonywaniu swojej choroby.

* * *

Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów


Kliknij aby ściągnąć lub podejrzeć >>


Kliknij aby ściągnąć lub podejrzeć >>

* * *

Pismo Organizacji Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej dotyczące projektu „Przycisk Sieci Życia”


Kliknij aby ściągnąć lub podejrzeć >>


Kliknij aby ściągnąć lub podejrzeć >>


Kliknij aby ściągnąć lub podejrzeć >>


* * *

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku uprzejmie informuje, iż będzie dokonywała niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów z 1996 r. w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Prosimy zatem, aby osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu, złożyły do dnia 30 listopada 2018 r. wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Sekretariacie Zakładu w godz. od 7.00 do 14.00.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 24 26-78-407.

Podstawa prawna: art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz. U. 2017, poz. 1318).

* * *

* * * 


SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przekazała do użytku dwa nowoczesne ambulanse

 

   W dniu 19 października 2018 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała do użytku dwa nowoczesne ambulanse sanitarne typu C marki Volswagen Crafter 2.0 TDI, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt medyczny, w tym Defibrylator z możliwością dokonywania teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Ambulanse zakupiono ze środków własnych Zakładu, ich wartość wraz z wyposażeniem medycznym wynosi ok. 800 tys. zł. Przeznaczone na potrzeby ratownictwa medycznego ambulanse będą służyły mieszkańcom Wyszogrodu, Gąbina i powiatu płockiego.

„Bezpieczeństwo, komfort i zadowolenie pacjenta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego w celu podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych systematycznie odnawiamy tabor samochodowy” - podkreśliła Pani Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Lucyna Kęsicka. Przypomniała również, iż od 2009 roku zostały przekazane do użytku 24 ambulanse na potrzeby ratownictwa medycznego oraz łódź ratunkowa.

Korzystając z okazji Pani Dyrektor złożyła gorące podziękowania w imieniu pacjentów i pracowników Zakładu oraz własnym Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dotychczasową pomoc i wsparcie finansowe działań w tak trudnym czasie funkcjonowania podmiotów leczniczych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wartości 450 tysięcy złotych na zakup 8 sztuk nowoczesnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej celem wspomagania prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w czasie nagłego zatrzymania krążenia, prowadzonej zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Dzięki temu wszystkie nasze ambulanse ratownictwa medycznego będą wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczne urządzenia do ratowania życia ludzi.

 

Po dokonaniu poświęcenia ambulansów nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Klucze oficjalnie wręczył załogom karetek - Marszałek Adam Struzik wraz z Janem Boszko – Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród oraz Mariuszem Bieńkiem – Starostą Płockim. Marszałek Adam Struzik zaznaczył, iż nowe ambulanse ratownictwa medycznego muszą spełniać wszelkie wymogi, jakie stawia się sprzętowi w dzisiejszych czasach, by dobrze służyły pacjentom, lekarzom i ratownikom. Marszałek złożył też podziękowania na ręce Pani Dyrektor - Lucyny Kęsickiej za nieustające starania na poczet rozwoju Zakładu.

* * *

Dnia 15 września 2018 r. dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku uczestniczyli w „Pikniku rodzinnym – zdrowe Mazowsze”. W ofercie znalazły się propozycje zarówno dla dorosłych jak i dzieci.


          Zespoły Ratownictwa Medycznego poprowadziły dwa pokazy udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Pacjenci skorzystali z badań EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna. Atrakcje przewidziane dla najmłodszych: kolorowanki, malowanie twarzy, konkursy dotyczące ratownictwa medycznego, zdjęcia z Misiem Ratownikiem oraz pokaz wnętrza karetki i jej wyposażenia pozwoliły dzieciom wkroczyć w świat „Ratownika bohatera dnia codziennego”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informatory o prawidłowym wzywaniu karetki pogotowia oraz udzielaniu pierwszej pomocy. Szczególnie osoby starsze w rozmowie z naszymi pracownikami wyrażali wdzięczność za przekazanie tak cennych wskazówek.


* * *

 Dnia 15 września 2018 r. pracownicy SP ZOZ WSPRiTS w Płocku wezmą udział w wydarzeniu „Zdrowe Mazowsze – piknik rodzinny z sercem”. W naszym punkcie medycznym wykonywane będą badania EKG oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Dla dzieci przewidziane są takie atrakcje jak malowanie tatuaży, konkursy plastyczne i wiedzy o ratownictwie medycznym. Nie zabraknie również praktycznej wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Płockie pogotowie zabezpieczy cały piknik pod względem bezpieczeństwa medycznego uczestników.

Informujemy, iż fotorelacja z wydarzenia zostanie umieszczona na stronie www.wspritsplock.pl oraz facebooku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.

* * *

         Szanowni Państwo,

 

Rok 2018 jest rokiem szczególnym – 11 listopada świętować będziemy już setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 5 czerwca 2018 r. minęło 20 lat od wejścia w życie ustaw wprowadzających samorządne województwa i powiaty. Te niezwykłe daty stanowią kamienie milowe w rozwoju naszego Państwa i społeczeństwa.

 

Mając na uwadze powyższe w budynkach, w których znajdują się siedziby organów Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych są umieszczone Flagi Województwa jako wyraz więzi z Mazowszem.

 

Prezentowanie flagi Województwa Mazowieckiego odbywa się na zasadach określonych w Uchwale nr 91/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 173/08 z dnia 8 września 2008 r.


* * *

   Dnia 27 lipca 2018 r pracownicy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku sprawowali opiekę medyczną podczas Powiatowej Olimpiady Sprawności Seniorów na Wesoło o Puchar Starosty Płockiego w Nowym Duninowie. Uczestnicy startowali łącznie w 9 konkursach. Finalnie wygrała drużyna z Bulkowa. Wszystkim uczestnikom życzymy dużo zdrowia!

* * *

   W wyniku trąby powietrznej w dniu 25 czerwca 2018 r. zniszczeniu uległy łodzie ratunkowe Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nie jest obojętna wobec szkód wyrządzonych przez żywioł, który przeszedł nad Płockiem. W związku z tym, w dniu 29.06.2018 r. przekazała do użytkowania dla WOPR-u łódź ratunkową wyposażoną w podstawowy sprzęt ratunkowy dla realizacji zadań ratowników na potrzeby mieszkańców miasta Płocka i turystów.

* * *

            W dniu 16 czerwca 2018 r. Dyrektor Lucyna Kęsicka wraz z Pracownikami Oddziału Gostynin SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku wzięła udział w „Pikniku Zdrowia”, organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta Przasnysz. W programie imprezy organizowanej w ramach „Mazowieckich Dni
Zdrowia 2018 r.” znalazły się m.in.: porady dotyczące zdrowego stylu życia, badania diagnostyczne i konsultacje, aktywność fizyczna, gry i zabawy integracyjne.

W ofercie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku znalazły się:

 • pokazy udzielania pierwszej pomocy na fantomach dziecięcych i dorosłych,
 • pomiary ciśnienia tętniczego,
 • prezentacja karetki wraz z możliwością wejścia oraz fotografowania,
 • instruktaż dotyczący prawidłowego wezwania pogotowia ratunkowego.

Zainteresowanie naszą ofertą było bardzo duże, zarówno ze strony dorosłych jak i dzieci.


* * *

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Pani Małgorzata Niewczas została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Serdecznie gratulujemy.


* * *

PODZIĘKOWANIE

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Podatnikom za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2016 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę 5 tys. zł. Pozyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na zakup nowoczesnej karetki ,,N” wraz
z wyposażeniem dla ratowania życia i zdrowia małych dzieci.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa zaufanie i ofiarność. Nie możemy Wszystkim podziękować z imienia i nazwiska (ochrona danych osobowych), lecz
o wszystkich pamiętamy i dziękujemy. Mali Pacjenci i ich Rodziny dziękują również za ten gest ludzi dobrego serca.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji ,,przekaż 1%podatku”

* * *

    Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!

Karetka typu „N” (neonatologiczna) wraz z wyposażeniem medycznym znajduje się już w dyspozycji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Celem projektu ,,Zakup karetki N wraz z wyposażeniem” było zebranie funduszy potrzebnych do zakupu ambulansu i nowoczesnego inkubatora mobilnego dla płockiego pogotowia, obejmującego swoim zasięgiem Płock oraz powiaty płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski oraz żuromiński- na tym obszarze mieszka ok. 800 tysięcy osób.

   Ambulans ten od kilkunastu lat służy wyłącznie do transportowania będących w ciężkim stanie noworodków. W razie potrzeby wykorzystywany jest praktycznie na całym Mazowszu,  gdy inne N-ki są zajęte. Na prawie 5 milionów mieszkańców Mazowsza, obecnie w dyspozycji jest tylko 5 takich pojazdów. Noworodek może być przewożony do szpitala specjalistycznego tylko w karetce typu N wyposażonej w inkubator transportowy, respirator i kardiomonitor. Zespół medyczny składa się z lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej oraz kierowcy ratownika.

Dotychczasowa płocka N-ka realizowała średniorocznie 170 transportów. Po 10 latach intensywnej eksploatacji, w tym również kolizji drogowej, pojazd wymagał już wymiany.

    Udało się osiągnąć zamierzony cel dzięki ludziom dobrego serca, przyjaciołom i darczyńcom, którzy nie są obojętni na los małych pacjentów i widzą potrzebę niesienia pomocy mieszkańcom, ratując ich zdrowie i życie. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego -250 tys. zł, Fundacji Mam serce, Fundacji Siepomaga -w ramach prowadzonej zbiórki i środków własnych fundacje przekazały na zakup inkubatora 150 tys. zł. Pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł za zakup karetki N wraz wyposażeniem przekazał Powiat Płocki. Do realizacji projektu przyczyniły się również miasta i gminy powiatu płockiego, przekazując środki finansowe na ten szczytny cel. Są to Gmina Bodzanów, Gmina Radzanowo, Gmina Staroźreby, Gmina Bielsk, Powiat Sierpecki, miasto i gmina Drobin, gmina Stara Biała, gmina Słubice, gmina Nowy Duninów oraz gmina i miasto Wyszogród.

    W dniu 13 października 2017 r. podczas uroczystej gali z okazji XI Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego i Jubileuszu 20-lecia SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu karetki N wraz z wyposażeniem,  przekazane zostały symboliczne statuetki w ramach podziękowania za okazaną pomoc.

            Pani Dyrektor Lucyna Kęsicka i Pracownicy Zakładu pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim za okazaną pomoc w relizacji projektu ,,Zakup karetki N wraz z wyposażeniem”

            Gdy trwa wyścig o życie, liczy się każda sekunda. W walce o ocalenie chorych noworodków trzeba zrobić wszystko, by miały szansę żyć. To jednak bardzo trudne bez odpowiedniego sprzętu. Specjalistyczna karetka z nowoczesnym inkubatorem jest jednym z nich. To pierwszy krok w wyścigu z czasem, w którym stawką jest życie najmłodszych.


* * *

   W dniu 13 października 2017 roku obchodziliśmy uroczyście XI Ogólnopolskie Święto Ratownika Medycznego. Ten szczególny dzień dla wszystkich ratowników medycznych rozpoczął się od mszy św, w płockiej katedrze celebrowanej przez Biskupa Romana Marcinkowskiego.

W uroczystościach wzięli udział ratownicy medyczni z rożnych części Polski ze swoimi sztandarami. Darem dla płockiej katedry z okazji Jubileuszu 20- lecia Płockiego Pogotowia jest defibrylator. Na zakończenie liturgii Biskup Roman Marcinkowski dokonał poświęcenia 3 nowych ambulansów. Dwóch karetek typu „S” przystosowanych do potrzeb ratownictwa medycznego oraz jednej typu „N” do przewozu noworodków. Zakup tej ostatniej był możliwy m.in. dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Fundacji Mam serce i Siepomaga oraz miastom i gminom powiatu płockiego.

   Główne uroczystości XI Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego i Jubileuszu 20-lecia SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku miały miejsce w Teatrze Dramatycznym. Pani Lucyna Kęsicka – Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku powitała licznie zebranych gości oraz wygłosiła referat okolicznościowy dotyczący historii powstania i funkcjonowania obecnie Płockiego Pogotowia. Przemówienie wygłosili m.in. Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm RP i Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia.

   Jubileusz był doskonałą okazją do podziękowań tym, którzy przez wiele lat tworzą płockie pogotowie. Minister Marek Tombarkiewicz wręczył pracownikom złote, srebrne i brązowe medale za Wieloletnią Służbę. Zostały wręczone również nagrody im. bł. Gerarda-  patrona ratownictwa medycznego. Podczas uroczystości przyznano pracownikom SP ZOZ WSPRiTS w Płocku odznaki resortowe Za zasługi dla ochrony zdrowia.  Marszałek Adam Struzik wręczył Zakładowi medal Pro Masovia oraz jej wieloletnim pracownikom dyplomy uznania. Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Roman Siemiątkowski nadał medal Laude Probus, by uhonorować 20-letnią działalność SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Rada i Zarząd Powiatu w Płocku uhonorowali medalem Zasłużony dla Powiatu Płockiego w kategorii osoba – Dyrektor Lucynę Kęsicką, zaś w kategorii instytucja – SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Nagrodę przekazali Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Lech Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu. Słowa uznania i gorące podziękowania Dyrektor Lucyna Kęsicka i Piotr Zgorzelski – Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu skierowali do sponsorów zakupu karetki „N” wraz z wyposażeniem, wręczając symboliczne statuetki i kwiaty.

   Uroczystość zakończyła się cyklem miniatur dramatycznych, przygotowanych przez aktorów płockiego teatru z repertuaru „Teatrzyk Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego.

   Uczestnikom konferencji i uroczystości bardzo dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością tak ważnych wydarzeń w życiu polskiego ratownictwa medycznego i Płockiego Pogotowia.

* * *

   W dniach 12-14 października 2017 roku w Płocku odbyła się XXX Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Organizatorem uroczystości była SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Uczestniczyli w niej dyrektorzy stacji pogotowia ratunkowego z całego kraju, reprezentanci ministerstwa zdrowia, samorządu województwa mazowieckiego i władz lokalnych. Celem przedsięwzięcia było szerzenie idei ratownictwa medycznego oraz podkreślenie rangi Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, stworzonego dla zapewnienia pomocy każdemu znajdującemu się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

Patronat honorowy objęli:

- Ministerstwo Zdrowia

- Wojewoda Mazowiecki    www.mazowieckie.pl

- Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Prezydent Miasta Płocka

   Tematyka konferencji dotyczyła m.in. etyki resuscytacji, nowelizacji ustawy o prawach pacjenta oraz wymiany doświadczeń w zakresie wzdrażania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD).

* * *

   W dniu 06 października 2017 roku SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (Gmina Drobin) wycofany z eksploatacji ambulans sanitarny marki Volkswagen LT, rok produkcji 2006.

   Oficjalnego przekazania kluczy dokonała Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku wraz z Piotrem Zgorzelskim – Przewodniczącym Rady Społecznej na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Samoraj i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku Henryka Jeziaka. Przekazany ambulans po dokonaniu odpowiedniej adaptacji zostanie przeznaczony do wykonywania zadań statutowych OSP w Maliszewku jako samochód ratowniczo-gaśniczy.

* * *

                             „Moje przedsięwzięcie jest szlachetne i jasna
                             moja dewiza, moją sprawą jest sprawa ludu,
                             moim przewodnikiem ojczysty sztandar”

                             Juan Peron

 

   15 września 2017 roku SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego obchodziła uroczyste nadanie i poświęcenie sztandaru. Uroczystość była szczególna i wielowymiarowa. Nasz sztandar w towarzystwie gościnnych pocztów sztandarowych:

·         Powiatu Płockiego

·         Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

·         Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

·         Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

·         Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

·         Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku

·         Zespołu Szkół nr 3 w Płocku

przemaszerował przez plac Zakładu.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej głos zabrała Pani Dyrektor Lucyna Kęsicka. Przybliżyła informacje o działalności Zakładu oraz historii ufundowania sztandaru.

Sztandar został ufundowany przez Pracowników SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, którzy w ten symboliczny sposób postanowili uhonorować ofiarną służbę Ratowników Medycznych Ziemii Płockiej oraz ich zasługi w służbie zdrowia na rzecz północnego Mazowsza w zakresie ochrony zdrowia i życia.

 

Po poświęceniu sztandaru przez ks. Grzegorza Mazurkiewicza i uroczystym przekazaniu sztandaru przez Tomasza Kominka –Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
w asyście Starosty Płockiego – Mariusza Bieńka wbito honorowe gwoździe  w drzewiec oraz złożono wpisy w księdze pamiątkowej.

 

Na tarczach gwoździ honorowych wygrawerowano następujące nazwiska:

Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm RP­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP

Marek Martynowski - Senator RP

Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka

Mariusz Bieniek – Starosta Płocki

Ewa Domosławska – Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku

Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku

Zakładowe Organizacje Związków Zawodowych działające przy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Alina Lewandowska – Dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Płocku

Agnieszka Wierzchowska- Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Płocku

Lucyna Kęsicka – Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

 

Za sztandary ludzie przelewali krew, oddawali życie, na sztandary przysięgają, sztandar jest duchem organizacji. Dołączyliście do grona tych, którzy już ten symbol posiadają. W imieniu samorządu powiatu płockiego chciałbym Pani Dyrektor Lucynie Kęsickiej i całemu zespołowi ludzi, którzy na co dzień pracują na rzecz zdrowia i życia naszych mieszkańców pogratulować tej wyjątkowej uroczystości. Życzę Wam abyście honoru tego sztandaru zawsze bronili, aby ten sztandar zawsze przypominał Wam misję jaką macie do spełnienia i żebyście pamiętali, że macie wielu przyjaciół, którzy również mają pewne zasady, bo mają sztandary” – mówił Starosta Płocki Mariusz Bieniek podczas piątkowej uroczystości nadania sztandaru dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.* * *

   W dniu 22.06.2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystości nadania imienia „Pod Tęczowym Parasolem” Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera w Centrum Aktywności Seniora w Płocku.

   Dom Dziennego Pobytu prowadzony jest przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Nazwa „Pod Tęczowym Parasolem” bezpośrednio wskazuje inicjatywę powstania tego miejsca. Osoby potrzebujące wsparcia znajdą tu potrzebną pomoc – stąd „tęczowy parasol”, który zawsze pomieści wszystkich. W naszej ocenie przebywające tu osoby nie są gośćmi, ale naprawdę czują się jak u siebie w domu. Panująca tu atmosfera i klimat dają podopiecznym możliwość korzystania z pomocy i różnych form aktywności. Ważną częścią działalności jest opieka lekarska i rehabilitacyjna oraz udzielanie porad najbliższym, jak opiekować się osobami z chorobą Alzheimera.

   Wszystkim pensjonariuszom i pracownikom życzymy ciekawości życia i promowania radości. Bycia sobą. Starość jest czymś zupełnie normalnym i zależnym od nas. Optymizm jest siłą człowieka. Istotna jest umiejętność cieszenia się z drobiazgów. To daje szczęście, złożone z różnych przyjemnych i radosnych chwil. I tego życzymy wszystkim starszym pokoleniom.* * *

Sprawozdanie z Konferencji naukowo- szkoleniowej

,,Medycyna ratunkowa 2017- wybrane aspekty kliniczne"

 

    W dniach 22-23 czerwca 2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku zorganizowaliśmy wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku konferencję naukowo – szkoleniową ,,Medycyna ratunkowa
2017 – wybrane aspekty kliniczne", objęta honorowym Patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof.dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego był lek.
Piotr Mrówczyński- Zastępca Ordynatora SOR w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

    Konferencja poświęcona była nowoczesnym metodom i standardom pracy. Omawiano istotne problemy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, wypracowano najlepsze rozwiązania prowadzące do poprawy jakości udzielanych świadczeń. W praktycznych sesjach warsztatowych udział wzięli lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki- zawodowo związani z medycyną ratunkową. Odbyły się m.in. pokazy pośredniego masażu serca z użyciem trenażerów, symulacje zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, ćwiczenia w zakładaniu dostępu śródszpikowego, ćwiczenia na fantomach dziecięcych w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Szczególny aspekt stanowił prawidłowy podział zadań personelu medycznego SOR we wstępnym [postępowaniu z pacjentem z urazem.

    Duże zainteresowanie wzbudziły wykłady wybitnych lekarzy specjalistów Profesorów Uniwersytetów Medycznych, w tym: dr n. med. Grzegorza Michalaka ,,Płynoterapia w oparzeniach", prof. dr hab. n. med. Radosława Owczuka ,,Procedura RSI – rapid sequence intubation. Praktyczne aspekty analgosedacji
w medycynie ratunkowej
", dr hab. n. med Janusza Trzebickiego ,,Nowoczesne metody badania układu krzepnięcia w dobie użycia leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych a medycyna ratunkowa", dr n. med. Rakesh Jalali ,,Rola szpitalnego oddziału ratunkowego w opiece i diagnostyce pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu" oraz dr n. med Dariusza Timlera ,,Nowoczesna kartę RKO jako narzędzie ewaluacji w SOR".

    Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym podkreśliła rolę spójności działań ratowniczych, od okresu przedszpitalnego, poprzez leczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym, kończąc na leczeniu
w specjalistycznych oddziałach szpitala.

    Cykliczne konferencje z udziałem naszych pracowników i autorytetów w zakresie ratownictwa medycznego wpisują się w realizowaną przez nas politykę edukacyjną Zakładu. Przekazana wiedza podczas konferencji to okazja do wymiany doświadczeń, informacji nt. najnowocześniejszych rozwiązań.
W medycynie ratunkowej jakość pracy musi być coraz lepsza, gdyż napotykamy tu szereg utrudnień. To specjalność deficytowa, specjalność pierwszego kontaktu, właściwego patrzenia na pacjenta.* * *

Inauguracja Roku Rzeki Wisły na Dniu Ziemi w Słubicach

 

W niedzielę 21 maja 2017 r. odbył się XVIII Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach.

Tegoroczna edycja Powiatowego Dnia Ziemi przebiegała pod hasłem „Ekologia – Tradycja – Współczesność”.

Przed godziną 14:00 uczestnicy festynu zebrali się przed Gminną Biblioteką Publiczną
w Słubicach, by wspólnie przejść na boisko przyszkolne – miejsce festynu. Uroczysty pochód prowadzili aktorzy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku: Piotr Bała i Maja Rybicka, która wcieliła się w rolę rusałki. W ten oto sposób Powiatowy Dzień Ziemi nawiązał do obchodzonego w 2017 r. Roku Rzeki Wisły, stając się pierwszą imprezą w Powiecie Płockim z cyklu wielu wydarzeń honorujących ten rok. Gdy pochód doszedł już do celu, Piotr Bała przypomniał przybyłym, że ogłoszony przez Sejm Rok Rzeki Wisły ma upamiętnić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle.

Przybyłych gości witał Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki oraz gospodarze i organizatorzy imprezy.

Wśród zaproszonych gości była Pani Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku – Lucyna Kęsicka oraz pracownicy Naszego Zakładu, którzy promowali działania prozdrowotne poprzez:

- pokaz i instruktaż czynności ratowniczych z użyciem profesjonalnego sprzętu przez zespoły ratownictwa medycznego,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej celem kreowania właściwych postaw świadków wypadku,

- badania EKG,

- badanie ciśnienia krwi,

- badanie poziomu cukru we krwi

- pomiar wagi ciała,

- konsultacje lekarza - specjalisty medycyny ratunkowej,

- ulotki - jak prawidłowo wezwać karetkę pogotowia,

- broszury - prawa pacjenta,

Każdy z uczestników miał więc możliwość wykonania wymienionych badań, nabycia praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy itp.* * *

27 lutego 2017 roku w filii bibliotecznej nr 8 Książnicy Płockiej odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Płocka w ramach projektu ,,Zdrowy Senior to świadomy Senior- prawa pacjenta".

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku za 2016 rok na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Zgromadzone w ten sposób fundusze zostaną spożytkowane na zakup nowoczesnej karetki ,,N” wraz z wyposażeniem dla ratowania życia i zdrowia małych dzieci.

Aby wspomóc Płockie Pogotowie 1% swojego podatku wystarczy wypełnić jeden z formularzy PIT, wpisując
w odpowiedniej rubryce numer KRS: 0000161803 oraz wyliczoną kwotę, stanowiącą 1% należnego podatku, a także podając cel szczegółowy – „dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ”. Pozostałych formalności dokona Urząd Skarbowy. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku, będącego organizacją pożytku publicznego.

Według danych Ministerstwa Finansów na podzielenie się 1% podatku za 2015 rok z organizacjami pożytku publicznego zdecydowało się 48 proc. podatników. Wciąż ponad połowa Polaków nie korzysta z przywileju decydowania o przeznaczeniu ich podatków.

mali Pacjenci i ich rodziny czekają na wsparcie ludzi dobrego serca

Z powyższymi informacjami podzielcie się Państwo z rodziną i znajomymi. 

Dziękuję za podjęcie decyzji

Lucyna Kęsicka

Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

 

* * *

W dniu 23 grudnia 2016 r. SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przekazała do użytku dwa nowoczesne ambulanse.


W dniu 23 grudnia 2016 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała do użytku mieszkańcom miasta Płocka i powiatu płockiego dwa nowoczesne ambulanse sanitarne marki Volswagen Crafter 2016, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt medyczny. Znajduje się w nich m.in.defibrylator transportowy, nosze transportowe wraz z transporterem, nosze podbierakowe aluminiowe, krzesełka transportowe i deski ortopedyczne. Defibrylatory zostały zaprojektowane do współpracy z nowoczesnym systemem komunikacyjnym, który umożliwia automatyczne przesyłanie, zarządzanie oraz podgląd danych pacjenta, przyspieszając diagnostykę i zwiększając skuteczność pomocy. Ponadto informują w czasie rzeczywistym o jakości wykonywania zabiegów reanimacyjnych to jest głębokości i częstości ucisku klatki piersiowej oraz pomiaru poziomu dwutlenku węgla w wydychanym przez pacjenta powietrzu.

Nowe karetki mają żółty kolor, co wynika z zasad oznaczania takich pojazdów w Unii Europejskiej, a także dla lepszej ich widoczności w ruchu ulicznym.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 845.073,50 zł.

,,Wysłużone ambulanse zastępujemy nowymi, znacznie nowocześniejszymi, z dobrze rozwiązanym wnętrzem. To sprzęt ratujący życie, więc musi być sprawny. Wyposażenie uwzględnia najnowocześniejszą myśl techniczną w tej dziedzinie”- podkreśliła Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Lucyna Kęsicka. Podkreśliła również, iż w ostatnich czterech latach zostało przekazanych do użytku 12 nowych pojazdów. Dowodzi to systematycznemu podnoszeniu standardów obsługi i komfortu pacjentów.


Podziękowania za pomoc i wsparcie działań płockiego pogotowia oraz motywację do dalszego nieustannego rozwoju w imieniu pacjentów i pracowników zostały przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi, Piotrowi Zgorzelskiemu Przewodniczącemu Rady Społecznej i wszystkim członkom Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.

Po dokonaniu poświęcenia ambulansów nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Klucze oficjalnie odebrały załogi karetek. Marszałek Adam Struzik zaznaczył, iż obecnie Stacja Pogotowia w Płocku ma bardzo duży teren w swoim zasięgu, liczne wyjazdy. Dlatego nowe wozy ratownictwa medycznego muszą spełniać wszelkie wymogi, jakie stawia się sprzętowi w dzisiejszych czasach, by dobrze służyły pacjentom, lekarzom i ratownikom.

Marszałek Adam Struzik złożył też podziękowania na ręce Dyrektor płockiego pogotowia Lucyny Kęsickiej za nieustające starania na poczet rozwoju Stacji.

Wicestarosta Płocki - Iwona Sierocka- w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wysokiej klasy nowe pojazdy tego typu są gwarancją niezawodności oraz szybkiej pomocy potrzebującym. Oddanie kolejnych specjalistycznych karetek wspiera działania samorządu powiatu płockiego. Z tego tytułu Starosta Płocki Mariusz Bieniek przyznał wyróżnienie dla Dyrektor Lucyny Kęsickiej ,,Dobry Gospodarz”.


Podczas uroczystości podziękowania zostały również skierowane do Agnieszki Sulkowskiej – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku za przekazywanie od kilkunastu lat na rzecz SP ZOZ WSPRiTS w Płocku darowizny sprzętu medycznego, niezbędnego do wyposażenia ambulansów ratownictwa medycznego.


W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, zastępcy prezydenta miasta Płocka, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele delegatur w Płocku, dyrektorzy szpitali i centrów medycznych,dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu województwa mazowieckiego, komendanci policji, straży pożarnej, straży miejskiej, dyrektorzy urzędów pracy, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, przedstawiciele zawodów medycznych, związków zawodowych i pracownicy Stacji.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas uroczystości.

Proszę kliknąć aby powiększyć zdjęcie.


* * *

W dniu 14 grudnia 2015r. w SP ZOZ WSPRiTS W Płocku odbyło się posiedzenie rady społecznej

 

W dniach 17-20 września 2014 roku na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego odbyły się XIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Organizatorami wydarzenia byli: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

Przez trzy dni 39 załóg z całej Polski brało udział w konkurencjach polegających na wykonaniu jak najlepiej procedur ratowniczych wynikających z charakteru zaaranżowanego zdarzenia. Wszystkie przygotowane zadania odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje, z jakimi zespoły ratownictwa medycznego muszą radzić sobie w codziennej pracy. Zespoły miały szansę sprawdzić swoje umiejętności podczas sześciu konkurencji – pięciu medycznych i jednej sprawnościowej.

Mistrzostwa odbyły się przy współpracy i pomocy służb mundurowych oraz wielu firm i instytucji, a także dzięki pomocy sponsorów:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A
 • AMZ-KUTNO Sp. z o. o
 • Fiat Auto Poland S.A
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta Płocka
 • Starostwo Powiatowe w Płocku
 • Paramedica Polska Sp. z o. o.
 • Asseco Poland SA
 • SoftHard S.A.
 • Physio-Control Poland (fizjo kontrol)
 • AKATEX
 • WOJDAK Sp. z o.o.

KABAPOL

Fundacja GRUPY PERN – „Przyjaźń”

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

W.A.S. Sp. z o.o.

Carlsberg Polska S.A

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Medline Sp. z o.o.

EIB S.A.

PWS KONSTANTA S.A.

Wyniki Mistrzostw:

Najwyższą ilość punktów w konkurencji nocnej IMIENINY zdobył zespół nr 10 reprezentujący

Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

w składzie:

Barcik Grzegorz

Kukla Paweł

Duda Witold

Najwyższą ilość punktów w konkurencji ŁAPKA zdobył zespół nr 10 reprezentujący

Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

w składzie:

Barcik Grzegorz

Kukla Paweł

Duda Witold

Najwyższą ilość punktów w konkurencji GRADOBICIE zdobył zespół nr 37 reprezentujący

Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

w składzie:

Krejczy Arkadiusz

Budner Paweł

Żydomorski Norbert

Najwyższą ilość punktów w konkurencji BIUROKRATA zdobył zespół nr 34 reprezentujący

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

w składzie:

Michał Ćwiertnia

Ilczak Tomasz

Stasicki Arkadiusz

Najwyższą ilość punktów w konkurencji SPACER zdobył zespół nr 25 reprezentujący

Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie

w składzie:

Sporek Ryszard

Bieńkowski Kamil

Nasiłowski Mariusz

Najwyższą ilość punktów w konkurencji sprawnościowej SIŁACZ zdobył zespół nr 4 reprezentujący

Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

w składzie:

Bieryło Daniel

Ciechanowicz Łukasz

Jachimowicz Marcin

III miejsce zdobył zespól nr 34 reprezentujący

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

w składzie:

Michał Ćwiertnia

Ilczak Tomasz

Stasicki Arkadiusz

II miejsce zdobył zespól nr 3 reprezentujący

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

w składzie:

Woszczyńska Martyna

Ogrodnik Judyta

Kubica Martyna

I miejsce oraz tytuł Mistrza Polski w Ratownictwie Medycznym zdobył zespól reprezentujący

Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

w składzie:

Barcik Grzegorz

Kukla Paweł

Duda Witold

Zespół z Płocka w składzie: Jakub Wonsowski, Robert Symonowicz, Jakub Domański zajął w klasyfikacji końcowej IV miejsce. 


* * *

Dnia 16 maja 2014r. odbyło się uroczyste przekazanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 60 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z okazji podpisania aktu notarialnego Dyrektor SPZOZ LPR Robert Gałązkowski wręczył pamiątkowe medale. Jeden z nich – z podziękowaniem za zaangażowanie w rozwój Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie województwa mazowieckiego – otrzymała Dyrektor SPZOZ WSPRiTS w Płocku Lucyna Kęsicka. W uroczystych przemowach podkreślano wzorową współpracę pomiędzy LPR a płockim pogotowiem i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.