* * *


Załącznik nr 1a

Do Polityki ochrony danych

SP ZOZ WSPRITS z dnia 23 maja 2018 r.

 

Klauzula informacyjna SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku - rekrutacja

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,
e-mail sekretariat@wspritsplock.pl , tel: 24 267 84 00 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Czerwiński,
e-mail:iod@wspritsplock.pl, tel: 24 267 84 00

3) Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.